(012) 460 9272x2 marketing@cmrn.co.za

Mediaverklaring:

KENNISGEWING VAN ONGESUBSTANSIEERDE BEWERINGS EN ONETIESE PUBLISITEIT

Gedurende die afgelope twee weke is CMR-Noord (“CMRN”) deur ‘n joernalis van ‘n toonaangewende publikasie genader vir kommentaar oor ‘n voortgesette ondersoek na beweerde seksuele misbruik van kinders deur die pleegouers by wie hulle deur die Kinderhof. geplaas is. Die kwessie is onder die aandag van die media gebring deur ‘n aktivis- nie-winsgewende organisasie (NWO) en sy medewerkers wat hulself as aktiviste vir kinderregte voordoen.

Lees die volledige verklaring …

19 Augustus 2023

Media release:

NOTICE OF UNSUBSTANTIATED ACCUSATIONS AND UNDUE PUBLICITY

Over the past two weeks, CMR North (“CMRN”) was approached by a journalist of a leading publication for comment on an ongoing investigation of alleged sexual abuse of children at the hands of the foster parents they were placed with, by the Children’s Court. The issue was brought to the attention of the media by an activist NPO and its associates who present themselves as advocates for children’s rights.

Read the full statement …

19 August 2023

Mediaverklaring:

Dit is weereens met ‘n dankbare hart dat ons die vlg nuus kan deel.
Die aansoek om verlof tot appèl deur die Dept van Maatskaplike Ontwikkeling is op 3 Februarie 2023 deur Regter Millar van die hand gewys, met die kostebevel in CMRN se guns bekragtig.
Regter Millar se uitspraak kan op die skakel gelees word…

3 February 2023

Media release:

It is again with thankful hearts that we have good news to share with you. The application for leave to appeal by the Dept of Social Development was been refused by Judge Millar on 3 February 2023, ratifying the cost order in the CMRN’s favour.
Judge Millar’s judgement can be viewed on this link the link below…

3 February 2023